Podmínky tenisové školičky

  • Jedna tréninková lekce Tenisové školičky trvá 55 minut. Hráč je povinen dostavit se na místo konání 5 minut před jejím zahájením. Hráč bude vybaven sportovním oblečením, odpovídající obuví a potřebným množstvím tekutin.
  • Po celou dobu tréninku je přítomný trenér, který zajistí nezbytné pomůcky pro výuku.  Výuku zajišťuje přidělený trenér, jehož výběr provádí vedoucí trenérka, která může kdykoliv provést jeho výměnu.
  • Hráč smí dočasně opustit místo, kde probíhá tréninková lekce, pouze s předchozím uvědoměním trenéra. Po tuto dobu je za hráče zodpovědný rodič či  jiný doprovod. Rodiče či jiný doprovod hráče se nesmí po dobu tréninku pohybovat na dvorci.
  • Platba za Tenisovou školičku musí být provedena v souladu s platebními podmínkami uvedenými v ceníku (viz sekce ceník na www.ditatenis.cz) a dle v Závazné přihlášce provedené volby úhrady (jednorázově či ve splátkách) na bankovní účet 2200459907/2010. Rodič (zákonný zástupce) bere na vědomí, že v případě prodlení s úhradou platby bude hráči pozastavena možnost účastnit se tréninkových lekcí, a to až do provedení úhrady.
  • Rodič (zákonný zástupce) bere na vědomí, že v případě neúčasti hráče na tréninku, a to z jakéhokoliv důvodu, nevzniká nárok na vrácení peněz či na jakékoliv započtení v rámci budoucí platby.
  • Zmeškanou tréninkovou lekci má hráč možnost si nahradit za předpokladu, že jeho nepřítomnost na tréninku byla řádně a včas omluvena. Za řádně a včas omluvenou se absence hráče považuje tehdy, je-li provedena online, prostřednictvím zavedeného náhradového systému (viz sekce náhradový systém na www.ditatenis.cz), a to nejpozději do 18.00 hodin dne předcházejícího dni, v němž má trénink hráče proběhnout. K náhradní lekci se lze přihlásit a její termín rezervovat pouze online, prostřednictvím náhradového systému, a to dle aktuálních kapacitních možností.  K náhradní lekci se může hráč přihlásit nejpozději do konce pololetí, v němž došlo k jeho řádně omluvené absenci. Není povinností trenérů hráčům termíny, kde lze čerpat náhradu za omluvenou absenci, vyhledávat. Rodič (zákonný zástupce) rovněž bere na vědomí, že podmínkou čerpání náhrad za omluvené absence je volná kapacita.

Období kdy tenisová školička neprobíhá:

  • O vánočních prázdninách
  • Na Velikonoční pondělí 
  • Statní svátky 1. a 8. května

V případě špatného počasí v letní sezóně rozhoduje o konání tréninku trenér. Bude-li lekce zrušena, trénink odpadá bez náhrady.